Convention and Conference Announced

By Bethan

NOFIT STATE IN NEWCASTLE UNDER LYME

‘The birthplace of the father of circus’ plays host to a series of events in April 2018 to start the national celebrations for 250 years of circus.

CONVENTION 13 – 16 APRIL 2018

Calling all circus artists and practitioners from enthusiastic amateurs, circus students and established performers.  ‘Back to the beginning’ will be an old school circus convention. An opportunity for people to encounter each other artistically and socially. To bring together likeminded people to laugh, learn, perform and play over a weekend of inspiration and creativity.

In the spirit of Circus 250 we want to bring exponents of earlier genres of circus performance and explore some of the foundations and roots of the form. We will bring specialist coaches and facilitators in a range of skills to offer tasters and masterclasses in different techniques and disciplines.

 

CONFERENCE 17 – 18 APRIL 2018

Following the convention will be a conference aimed at the artists, directors, companies, producers and makers of the UK circus sector. It will be a two-day event combining thematic session, inspiring talks, creative networking and open-ended conversions and discussions on into the night.

The conference will be designed in consultation with the sector and curated by an external panel of experts.

It’s an opportunity for the artists, practitioners and makers to meet together. To redefine the role of performer as an artist and circus as a credible art form within the new arts ecology and economy. Let’s discuss the next 250 years of circus, without the establishment’s agenda, and foster creative debate.

In addition, both events will introduce circus practitioners, some for the first time, to the spiritual home of circus, living together and training/performing under canvas.

To register your interest to participate and/or to add your voice to the discussion that will shape these events and make them relevant to here and now, email circusvillage@nofitstate.org

 

 

NOFIT STATE YN NEWCASTLE UNDER LYME

Bydd ‘y man lle ganwyd tad y syrcas’ yn croesawu cyfres o ddigwyddiadau ym mis Ebrill 2018 i gychwyn dathliadau mawr 250 mlwyddiant syrcas.

 

CYMANFA 13 – 16 EBRILL 2018

Bydd croeso i artistiaid ac ymarferwyr syrcas, boed yn amaturiaid brwd, yn fyfyrwyr syrcas neu’n berfformwyr profiadol.  Bydd ‘Yn ôl i’r dechreuad’ yn gymanfa syrcas draddodiadol. Bydd yn gyfle i bobl gyfarfod i drafod eu crefft ac i gymdeithasu. Bydd yn dwyn pobl o’r un anian ynghyd i gyd-chwerthin, cyd-ddysgu, cyd-berfformio a chyd-chwarae dros benwythnos o ysbrydoliaeth a chreadigrwydd.

Yn ysbryd Syrcas 250, hoffem gyflwyno mathau cynnar o berfformiadau syrcas ac ystyried rhai o sylfeini a gwreiddiau syrcas. Bydd gennym hwyluswyr a hyfforddwyr arbenigol mewn nifer o sgiliau i gynnig sesiynau blasu a dosbarthiadau meistr mewn gwahanol dechnegau a disgyblaethau.

 

CYNHADLEDD 17 – 18 EBRILL 2018

Ar ôl y gymanfa, cynhelir cynhadledd ddeuddydd ar gyfer artistiaid, cyfarwyddwyr, cwmnïau, cynhyrchwyr a gwneuthurwyr yn sector syrcas y Deyrnas Unedig. Bydd yn cyfuno sesiynau thematig, sgyrsiau ysbrydoli, rhwydweithio creadigol a thrafodaethau agored tan nos.

Caiff y gynhadledd ei chynllunio mewn ymgynghoriad â'r sector a’i churadu gan banel allanol o arbenigwyr.

Mae’n gyfle i’r artistiaid, yr ymarferwyr a'r gwneuthurwyr gyfarfod i ailddiffinio rôl y perfformiwr fel artist a syrcas fel celfyddyd gredadwy oddi mewn i ecoleg ac economi newydd y celfyddydau. Dewch i ni drafod 250 mlynedd nesaf syrcas, heb agenda’r sefydliad, a meithrin trafodaeth greadigol.

Yn ogystal, bydd y ddau ddigwyddiad yn cyflwyno ymarferwyr syrcas, rhai ohonynt am y tro cyntaf, i gartref ysbrydol syrcas, gan gyd-fyw a hyfforddi/perfformio o dan gynfas.

I nodi’ch diddordeb mewn cymryd rhan a/neu i gynnwys eich llais yn y drafodaeth a fydd yn llywio’r digwyddiadau hyn ac yn eu gwneud yn berthnasol i ni yma, nawr, ebostiwch  circusvillage@nofitstate.org

 

Follow us on Twitter