Dewch i wybod Kate, rheolwr ein rhaglen cymunedol

By Luc

published Friday 21 July, 2017

 

Ry'n ni'n bles iawn i groesawu rheolwr newydd ein Rhaglen Gymunedol, Kate Parry i griw NoFit State. Rydym yn ymwybodol y bydd ein aelodau cymuned yn ymddiddoru a'i chwrdd, felly dyma cyfweliad glou i'r rheini ohonoch chi sydd eisiau darganfod mwy amdani!

 

Ydych chi wastad wedi gweithio mewn syrcas?

Na, dechreuais fy mywyd proffesiynol yn gweithio i'r GIG. Fe ddes i'n hwyr i syrcas, ond dwi'n yn meddwl os bydde rhywun wedi fy nghyflwyno i syrcas fel plentyn y byddwn wedi bod yn gwirioni hynny beth bynnag. Rydw i wastad wedi dwli ar weithgareddau corfforol ac artistig, ond doedd dim llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn mathau hynny o bethau fel plentyn. Ar y pryd, roedd toriadau trwm awdurdod lleol; ac yn anffodus roedd y clwb gymnasteg lleol yr oeddwn yn mynd i, wedi'i gau ac doedd dim darpariaeth Ymarfer Corff yn yr ysgol.

Roedd y byd yn llai amheus pryd hynny ac roedd gen i lawer o ryddid tra'n dyfu i fyny - hyd yn oed yn Llundain. Roeddwn i'n arfer â threulio oriau gyda fy ffrindiau yn crwydro o gwmpas yr ardal lleol yn dringo coed, neidio oddi ar bethau uchel ac yn dysgu sgiliau acrobateg yn y parc â phlant eraill. Rwy'n credu mai dyma a 'heuodd y hadau' ar gyfer syrcas. Dwi hefyd yn caru anifeiliaid, ac pan oeddwn yn 7, dechreuais wirfoddoli ar y prosiect cymunedol lleol Farm City yn Kentish Town. Roeddwn fel arfer yn mynd ar ôl ysgol ac ar bob penwythnos i ofalu am y ceffylau a rhoi gymorth gyffredinol i ennill gwersi marchogaeth. Roedd hyn yn waith caled, yn enwedig yn y gaeaf, ond roedd yn werth chweil pan ges amser farchogaeth a neidio ceffylau. Yn gynnar yn fy mywydm dysgodd hyn i mi am fanteision waith caled, cysondeb, amynedd, ac am wynebu eich ofnau. Roedd hyn yn paratoad dda ar gyfer bywyd yn y syrcas.

Yn ddiweddarach, datblygais diddordeb mewn dawns gyfoes a dechrau mynd i ddosbarthiadau cymunedol ar ôl gwaith, a darganfod y gwaith o gwmnïau dawns amrywiol. Mae hi'n ddoniol ei ddweud, ond fy rheolwr i oedd yr un a awgrymodd i mi roi cynnig ar syrcas am ei fod wedi clywed am dosbarth cymunedol yn ne Llundain. Roedd hi'n swnio'n ddiddorol, felly penderfynais fynd draw i roi cynnig ar trapîs statig. Roeddwn i wedi gwirioni'n llwyr o'r diwrnod cyntaf a roedd byd newydd cyfan wedi agor i fyny. Awgrymodd un o fy athrawon ar y pryi mi fynd am clyweliad ar gyfer hyfforddiant proffesiynol yn y Ganolfan Genedlaethol.

Yn rhyfeddol wir, fe ges i le a graddiais tair blynedd yn ddiweddarach gyda Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Syrcas, gan arbenigo mewn trapîs siglo. Roedd bobl wastad yn grybwyll ar ba mor galed roeddwn yn gweithio, ond doedd hi byth yn teimlo fel gwaith gan fy mod i wedi mwynhau hi cymaint. Gwyddais i pa mor lwcus yr oeddwn i gael y cyfle hwn. Ers hynny, rydw i wedi gweithio i nifer o syrcasau teithiol pebyll, gwyliau a ddigwyddiadau corfforaethol, a threuliais bach o amser yn Montreal i weithio gyda Victor Fomine, un o hyfforddwyr gorau yn y byd yn adnabyddus am datblygu geirfa dechnegol newydd mewn trapîs siglo. Mae wedi bod yn taith anhygoel - rydw i wedi teithio'r byd, cyfarfod â phobl anhygoel yn y diwydiant ac wedi bod yn agored i lawer o brofiadau annisgwyl bywyd.

 

Beth ynghylch syrcas sy'n gipio eich sylw?

Mae'n debyg mai'r atyniad cychwynnol oedd yr ochr corfforol ac rhyfeddod y sioe, ond wrth i mi dechrau ddatblygu gwybodaeth a blâs am syrcas, ges i'n ryfeddodi'n gwell byth gyda'r allu i greu delweddau gweledol cryf, i ddianc rhag realiti, i lenwi gofod 3D a chreu symudiad mewn gwahanol awyrennau, a gyda barddoniaeth y corff ar waith. Ges i'n denu gan y ffaith nad oes ffiniau mewn syrcas gyfoes, mae'n cael ei ailddyfeisio yn gyson, ac nid oes unrhyw reolau gan ei fod yn benthyg o bob man - o ffurfiau dawns, theatr, a stryd.

 

Ydych chi erioed wedi dod ar draws NoFit State yn y gorffennol?

Y sioe gyntaf welais i erioed gan NoFit State oedd tabú yn y Roundhouse yn Llundain. Doeddwn i erioed wedi gweld dim byd tebyg iddo. Roeddwn i wrth fy modd ar sut y mae'r perfformwyr yn dod i'r amlwg o, ac yn cael eu diddymu tu fewn i'r anhrefn i greu canolbwyntiau a ddelweddau cryf - bron fel breuddwyd. Roedd e'n bwerus iawn fod mor agos at y perfformwyr, i weld y manylion eu ymadroddion, ac i deimlo taith emosiynol y gynulleidfa wrth i chi tynnu ynghyd â'r perfformwyr. Ar ôl hynny, daeth diddordeb mawr yng ngwaith NoFit State, a gwelais i bob sioe ag y bo modd tra oeddwn yn Llundain.

 

A ydych yn gyffrous i weithio gyda chymuned NoFit State?

Ydy, mae wedi bod yn freuddwyd i mi i weithio gyda NoFit State.

Dechreuodd fy angerdd syrcas pan ges i'r cyfle i fynychu dosbarthiadau cymunedol, ac mae wedi newid fy mywyd yn llwyr. Gall Circus gael effaith bwerus ar fywydau pobl drwy berfformiad a chymryd rhan mewn dysgu a chreu. Mae'n dod â llawer o lawenydd, ond mae e hefyd yn dangos i ni llawer o bethau amdanom ni ein hunain, a'r byd o'n cwmpas. Dwi'n teimlo'n gyffrous i gael y cyfle i ddod â hyn i eraill, ac i fod yn rhan allweddol o weledigaeth NoFit State.

 

Beth yw eich gweledigaeth ar gyfer y rhaglen gymunedol?

Hyfforddiant a ddarpariaeth safon uchel, rhaglen sy'n hygyrch ac yn ateb ystod o ddiddordebau ac anghenion. Hoffwn hefyd weld bod y rhaglen yn gwneud mwy na datblygu sgiliau technegol, ei fod yn annog ymgysylltiad, cymryd rhan mewn perfformiadau ac ymgro gyda datblygiad creadigol o fewn y cwmni. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn hyrwyddo mwy o gysylltiadau cyfnewid gyda phrosiectau a sefydliadau cymunedol eraill, yn lleol a thu hwnt.

 

Beth yw'r pethau gorau rydych wedi ei weld yn y syrcas (inc. Perfformiadau, cymunedol, syrcas cymdeithasol ac ati)?

Dwi'n meddwl os mae delweddau o sioe yn aros yn eich meddwl yna mae'n gwneud ei waith - hyd yn oed os nad oeddech yn ei hoffi ar y pryd. Mae'r ffaith ei fod wedi gadael atgofion yn olygu bod e wedi cael ryw effaith, ac rydych wedi ei brosesu ar ryw lefel. Nid dim ond y pethau sy'n hawdd eu gwylio sy'n aros gyda chi. Rydw i wedi gweld llawer o ddawns sydd wedi cael yr effaith honno ar mi - fel Hofesh Schechter, Wayne McGregor, Akram Khan, Gate Cloud Dance Theatre. Yn syrcas a theatr gorfforol, ymhlith y cwmnïau ac artistiaid sydd wedi gwneud argraff barhaol arnaf y mae De La Guada, Les Mains les Pieds, Punch Drunk, earlier stuff of James Thierry, Victoria Chaplin, ac wrth gwrs NoFit State.

Un o'r perfformiadau mwyaf emosiynol a welais oedd fy myfyrwyr BTEC yn eu dangosiad diwedd-blwyddyn, tra roeddwn i'n gweithio yn NCCA. Roedd y grŵp yn gymysgedd go iawn o fyfyrwyr, o sawl cefndir a gallu. Roedd rhai ar y rhaglen am eu bod eisoes wedi cael diddordeb cryf mewn syrcas, roedd eraill yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ac roedd rhai yno am nad oeddent wedi cael amser da yn addysg ysgol ac roedd anhawsterau canolbwyntio, cymryd cyfarwyddiadau, gweithio gydag eraill, a diffyg hyder.

Ar fy niwrnod cyntaf y hyfforddi sgiliau awyrol, roeddwn i wir yn poeni ar sut rodden ni'n mynd i arwain grŵp afreolus i'r pwynt o berfformio, ond wythnos i wythnos roedd hi'n hyfryd gweld y newid yn eu sgiliau technegol, hyder a thwf personol. Er gwaethaf ychydig o nerfau a phryderon cyn y sioe, aeth y berfformiad yn esmwyth - roedden nhw'n broffesiynol ac yn canolbwyntiotrwy gydol y peth. Fe greon nhw rhywbeth gwirioneddol barddonol, ac mae'r dysgu, cydweithredu a gwaith tîm i gynhyrchu'r sioe yn glir ar y llwyfan. Roedd yn pwerus iawn wrth wybod ble ddechreuodd rhai o'r plant, a dwi'n dal i deimlo'n falch.

 

Beth yw'r cyngor gorau i chi ei roi i ddarpar berfformwyr syrcas?

Gwnewch yr hyn a garwch, rhowch caniatád i chi freuddwydio, a pheidiwch â gadael amheuaeth pobl eraill o beth sy'n bosibl eich cyfyngu chi, gweithiwch yn galed ac mwynhewch eich cyflawniadau, parchwch eich corff, adnabod eich cryfderau a chofiwch mae methiant yn rhan o ddysgu.

 

Pryd y gall aelodau o'r gymuned NoFit State yn gweld ac yn cwrdd â chi?

Yn fy wythnos cyntaf yn y swydd, byddaf yn mynychu rhan fwyaf o'r dosbarthiadau er mwyn cael blas ar y rhaglen gymunedol gyffredinol ac yn cwrdd ag aelodau. Yr wyf yn edrych ymlaen at sgwrsio ag aelodau a chlywed unrhyw adborth am y rhaglen, e.e. beth sy'n gweithio'n dda, ond hefyd yr hyn y gellir ei wneud i ddatblygu a gwella profiadau aelodau. Mae gen i diddordeb mawr mewn teithiau personol pobl i mewn i syrcas a'r hyn y maent yn gobeithio ei gael o'r rhaglen gymunedol. Byddaf yn yn y cyfarfodydd cymdeithasol misol, a byddaf bob amser yn agored i glywed am brofiadau a syniadau pobl am y rhaglen.

 

Dewch i gwrdd a Kate yn ein noson cymdeithasol a cwis tafarn ar 2 Awst, 2017

Follow us on Twitter