Cyfle Swydd: Cynhyrchydd

Dyddiad cau: 31 Awst 2017

‘NoFit State’ yw cwmni syrcas teithiol mwyaf y DU. Gyda rhaglen waith ehangach wedi’i chynllunio ar gyfer 2018, mae’r cwmni yn dymuno creu rôl newydd i gynnal tîm cynhyrchu’r cwmni.

 

Bob blwyddyn mae ‘NoFit State’ yn mynd â 2 i 3 o gynyrchiadau ar daith a hynny yn ei Babell Fawr, i theatrau ac i leoliadau awyr agored yn y DU ac yn rhyngwladol. Yng nghanolfan y cwmni yng Nghaerdydd cynhelir rhaglen o ddosbarthiadau a phrosiectau proffesiynol a chymunedol trwy gydol y flwyddyn, a darperir cyfleusterau ar gyfer amrediad eang o gwmnïau ac artistiaid annibynnol.

 

Mae ‘NoFit State’ yn fudiad creadigol deinamig sy’n ffynnu wrth gael ei herio ac mae’n chwilio’n barhaus am bethau i’w dysgu a ffyrdd o wella. Cawn ein hysbrydoli gan bethau eithriadol y mae pobl gyffredin yn medru eu cyflawni gan ddathlu’r cryfder cytûn a ddaw o fywyd teithiol y syrcas traddodiadol.

 

Diben y Rôl

Mae ‘NoFit State’ yn cynyddu ei allu i gyflwyno rhaglen waith ehangach trwy gydol 2018. Bydd deilydd newydd y swydd yn aelod allweddol o dîm cynhyrchu’r cwmni a bydd yn gweithio ar y cyd gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni, y Cynhyrchydd Technegol, Rheolwr Cynhyrchu Technegol a’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflwyno rhaglen helaeth o berfformiadau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Mae ‘NoFit State’ wedi mabwysiadu arddull tîm wrth gyflwyno rhaglen.  Caiff y tîm cynhyrchu ei gefnogi gan Gynhyrchydd Cynorthwyol y  cwmni a’r Cynorthwyydd Cynhyrchu yn ogystal ag aelodau eraill o dîm craidd y cwmni (Gweinyddiaeth, Cyllid, Marchnata a Chyfathrebu) a staff prosiect y cwmni.

Cytundeb tymor penodol ydw i ddechrau tan 31 Awst 2018 gyda chyfle i’r rôl gael ei hymestyn a’i ehangu y tu hwnt i hynny.

 

Prif Gyfrifoldebau

Bydd y Cynhyrchydd yn gweithio’n agos oddi fewn i’r timau cynhyrchu i sicrhau bod cynyrchiadau a digwyddiadau a gynhelir yn gyhoeddus yn rhedeg yn ddiogel, llyfn, effeithlon a chost effeithiol. Mae’n ofynnol i feddu ar ddull hyblyg a’r gallu i addasu yn ôl y galw, oherwydd bod y rôl wedi’i chreu i gynyddu gallu’r adran gynhyrchu i ganiatáu i ni fedru ymateb i gyfleoedd newydd. Mae’r rhaglen yn cynnwys:

 • Mynd â’r cynhyrchiad cyfredol ‘Block’ ar daith ryngwladol. Mae ‘Block’ (cynhyrchiad ar y cyd â Motionhouse) yn gynhyrchiad teithiol awyr agored o faint canolig wnaeth fynd ar daith yn ystod 2016 a 2017.
 • Bydd cynhyrchiad newydd, ‘Lexicon’, yn llwyfannu am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2018. Mae ‘Lexicon’ yn gynhyrchiad teithiol mewn pabell ar raddfa fawr ac wedi’i gomisiynu gan y ‘New Vic Theatre’, Newcastle-under-Lyme, fel rhan o ddathliad 2018 Syrcas Ddoe Heddiw a’r Dyfodol  a hynny ym man geni ei sylfaenydd, Philip Astley. Yna bydd Lexicon yn mynd ar daith ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Yn ogystal â pherfformio yn y mannau a drefnwyd o bosib fydd yna weithgareddau cysylltiol - rhaglenni ymgysylltu, syrcas preswyl i ieuenctid, cyfleoedd hyfforddi cymunedol, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau cyn y sioeau, ac ati.
 • Pentref Syrcas Newcastle-under-Lyme.  Ynghyd â’r rihyrsal, y sioe gyntaf a’r tair wythnos gyntaf o berfformiadau o ‘Lexicon’, bydd ‘NoFit State’ yn cyflwyno rhaglen chwe wythnos o ddosbarthiadau preswyl creadigol, cynadleddau, ymgynnull, a chyfnewid creadigol a hynny mewn ‘Pentref Syrcas yn Newcastle-under-Lyme yn ystod Mawrth ac Ebrill 2018.
 • ‘Spotlight Circus Village’, Avignon (Gorffennaf 2018). Ar y cyd â’r perfformiadau o ‘Lexicon’ yn Avignon, mae ‘NoFit State’ yn cynhyrchu Gŵyl Syrcas Brydeinig fechan. Caiff yr ŵyl ei chyflwyno mewn partneriaeth â ‘Crying Out Loud’, bydd tri chwmni yn perfformio ar y cyd â ‘NoFit State’ yng ‘Ngŵyl Spotlight’ yn Avignon a hynny ar safle arbennig i syrcas.

Fel rhan o’r rhaglen hon bydd y Cynhyrchydd yn gyfrifol am:

 • Cytundebu a rheoli taith ryngwladol ‘Block’ yn 2018
 • Cynhyrchu a rheoli holl weithgareddau’r ‘Circus Village’ yn Newcastle-under-Lyme
 • Cynhyrchu a rheoli’r tri chwmni arall fydd yn perfformio ar y cyd â ‘NoFit State’ yn Avignon
 • Cynhyrchu a rheoli’r holl weithgareddau cysylltiol yn y lleoliadau eraill lle y caiff ‘Lexicon’ ei berfformio.

Oddi fewn i’r holl feysydd hyn, bydd y Cynhyrchydd yn gyfrifol am:

 • Rheoli’r cyllid ac adrodd yn erbyn y cyllidebau a ddiffinnir - gan sicrhau cost effeithiolrwydd a’r gwerth gorau am arian
 • Gweithio ar y cyd â Rheolwr Cynhyrchu Technegol y cwmni a’r Rheolwr Gweithrediadau i ddatblygu a rheoli rhaglenni o ddigwyddiadau cynhyrchu manwl a chyfluniol oddi fewn i feysydd o gyfrifoldeb sydd wedi’u diffinio gan sicrhau bod holl elfennau’r rhaglen yn cael eu cyflwyno mewn modd cyfluniol, llyfn, effeithlon ac effeithiol.
 • Cytundebu a chysylltu â phartneriaid sy’n cyflwyno (Block) y cwmni cyfan a staff y prosiect (Block, Newcastle-under-Lyme, Avignon), y cwmnïau ymweld (Avignon) i sicrhau bod yr holl berthnasoedd a ddiffinnir yn glir, yn gyfluniol ac wedi’u rheoli’n effeithiol.
 • Cysylltu â’r timau FOH yn Newcastle-under-Lyme ac Avignon er mwyn sicrhau’r profiad gorau posib i gynulleidfaoedd ac ymwelwyr
 • Rheolaeth Llinell o’r prosiect a staff lleol yn Newcastle-under-Lyme a Avignon

 

Manyleb y Person 

Lleolir y Cynhyrchydd ym mhrif swyddfeydd y cwmni yng Nghaerdydd tan yn gynnar ym mis Chwefror 2018 ac yna bydd yn teithio tan ddiwedd Gorffennaf 2018.

Rydych yn rhywun creadigol pan yn datrys problemau sydd â chymhelliad i wneud i bethau ddigwydd ac i oresgyn rhwystrau. Rydych yn mwynhau bod yn rhan o dîm cryf ac yn gyfforddus yn cymryd yr awenau a gwneud penderfyniadau anodd. Rydych yn ymgynghori, cydweithio, yn cofleidio eich cyfrifoldebau ac am ddysgu a llwyddo.

 

Gofynion

Hanfodol

Dymunol

Yn drefnus iawn ac yn hunanysgogol gyda’r gallu i arddangos sgiliau trefniadol a rheoli gwych

Cymhwyster trefniadol/rheoli

 

Meddyliwr creadigol gyda sgiliau datrys problemau da

 

Y gallu i gynllunio llwyth gwaith ac yn medru rheoli tasgau a blaenoriaethau niferus yn effeithiol

 

Y gallu i gydweithio gydag ac ysgogi cydweithwyr yn gadarnhaol

 

Y gallu i gwrdd â therfynau amser ac i weithio’n bwyllog o dan bwysau

 

Wedi eich addysgu hyd at lefel gradd neu brofiad galwedigaethol cyfatebol

 

O leiaf 3 blynedd o brofiad cynhyrchu a / neu gynhyrchu a rheoli digwyddiadau mewn gwyliau, digwyddiadau byw, neu berfformiadau byw mewn gwyliau, syrcas modern neu gynyrchiadau theatr, teithio.

Profiad o gynhyrchu a theithio gyda syrcas - gan gynnwys cynyrchiadau mewn pabell ac yn yr awyr agored.

Yn medru arddangos profiad o reoli cyllidebau sylweddol yn effeithiol

Yn gyfarwydd â phecynnau meddalwedd cyllid

Trwydded yrru lawn

 

Pasbort dilys

Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol mewn mwy nag un iaith (yn enwedig Ffrangeg yn ogystal â Saesneg a/neu Gymraeg)

Yn hyddysg o ran defnyddio cyfrifiaduron ac yn gyfforddus yn defnyddio a dysgu defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd gan gynnwys systemau bas data

Profiad o ddefnyddio pecynnau meddalwedd i reoli prosiectau

 

Yn medru arddangos profiad o gymryd cyfrifoldeb dros reoli Iechyd a Diogelwch

Cymwysterau Iechyd a Diogelwch IOSH neu NEBOSH

 

 

 

Mae’n swydd llawn amser. Yn dilyn cyfnod prawf o 3 mis cynigir cytundeb cychwynnol am gyfnod penodol (tan 31 Awst 2018) gyda’r bwriad o greu swydd barhaol.

 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Iau 31 Awst 2017

Cyfweliadau: wythnos yn cychwyn 4 Medi 2017

Dyddiad cychwyn dangosol: 1 Hydref 2017 (neu mor agos â phosib)

Cyflog cychwynnol: £26,000 - £28,000 y flwyddyn pro-rata, yn ddibynnol ar brofiad, i’w adolygu

 

Mae ‘NoFit State’ yn gyflogwr Cyfle Cyfartal a chroesawir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Os hoffech wneud cais am y swydd hon, anfoner Ffurflen Gais wedi’i llenwi,  Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal ynghyd â llythyr eglurhaol a chopi o’ch CV i: jobs@nofitstate.org   neu: 
Cais Cynhyrchydd
Syrcas ‘NoFit State’
Four Elms Road, Caerdydd  CF24 1LE