Polisi Artistig

Rydyn ni’n dathlu’r gwrthdynnu sydd ynon ni’n hunain ac yn ein gwaith. Awn ati i greu llanast hardd ac anhrefn trefnus. Ymdrechwn i fod yn ddifrifol o gyffrous ac yn draddodiadol greadigol.

  • Rydyn ni’n cydweithio â nifer o unigolion a chyrff creadigol i roi ysgogiad newydd a chyfeiriad ffresh i’n gwaith.
  • Mae ein gwaith yn mynd y tu hwnt i waith syrcas traddodiadol gan gynnwys pob math o ddisgyblaethau corfforol a chelfyddydau perfformio. Yn ein barn ni, does dim angen cyfiawnhau, esbonio nac esgusodi syrcas gan ddefnyddio naratif neu drosiadau yn y perfformiad.
  • Ymdrechwn i fod yn arloeswyr artistig ac i ddatblygu gwaith radical a hygyrch sy’n soffistigedig yn ei symlrwydd. Croesawn y rheidrwydd ariannol i ddenu cynulleidfaoedd mawr gan ei fod yn ein hysbrydoli i greu gwaith bach a mawr, yn yr awyr agored a dan do. Mae i’n gwaith gyd-destun, neges ac ystyr cymdeithasol-wleidyddol; mae’n flaengar ac yn wahanol, ac eto mae’n agored i’r farchnad brif-ffrwd.
  • Heriwn syniadau’r cyhoedd am beth yw syrcas, ar gyfer pwy y mae a beth y gall fod. Chwiliwn am gynulleidfaoedd newydd, amrywiol, ac awn â’n gwaith i galon y gymuned.
  • Y cyfuniad o gerddoriaeth wreiddiol a geirfa symudiadau yw ffurf y mynegiant sydd wrth graidd ein gwaith, a defnyddiwn y ffurf hon i gludo cynnwys emosiynol neu neges ddramatig y darn. Canolbwyntiwn ar ddynoliaeth artistiaid y syrcas a thrwy broses o ddyfeisio, trwy eu trin mewn ffordd holistig, gallwn ddatblygu ensemble o berfformwyr unigol.
  • Wrth ddylunio’r set, rydyn ni’n trin y gwaith rigio, yr agweddau technegol, y strwythur a’r golygfeydd fel un cyfanwaith gan greu amgylchedd cynhwysfawr i’r perfformwyr drigo ynddo ac i’r gynulleidfa ddod i’w nabod.
  • Mae syrcas yn fwy na chelfyddyd, mae’n ffordd o fyw. Felly, mae ein polisi diwylliannol a’n gweledigaeth artistig yn gydgysylltiedig. Credwn fod ysbryd cwmni sy’n cydweithio, yn cyd-fyw, yn cyd-deithio, yn cyd-fwyta ac yn cyd-anadlu yn rhoi calon ac enaid i’r gwaith.
  • Cawn bleser o ymwneud â chymunedau gan gynnig cyfleoedd i bobl gymryd rhan a chael hyfforddiant ar bob lefel.